Home Kiến thức Miễn thị thực Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực N19

Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực N19

Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực Mẫu N19 là loại giấy tờ không thể thiếu của Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực. Mẫu này có thể đánh máy hay viết tay. Tốt nhất là tải về từ link ngay dưới đây.  Điều chú ý là phải điền thông tin chính xác, rõ ràng. Trường hợp nếu có  Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu với cha hoặc mẹ, thì Giấy miễn thị thực được cấp cùng với hộ chiếu của cha hoặc mẹ.

to khai de nghi cap giay mien thi thuc

Tải Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực N19

 Mẫu (Form) N19                               

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF VISA EXMPTION

Ảnh

photo

4×6 cm

(2)

1. Họ và tên trong hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (viết chữ in hoa)

Full name, as it appears in your foreign Passport/Permanent Residence Document

(In capital letters)

     …………………………………………………………………………………………

2. Ngày sinh: ……./……/………

Date of birth (D, M, Y)

3. Giới tính         nam          nữ      

Sex                   Male           Female    

4. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………….

   Place of birth

5. Quốc tịch hiện nay: ………………………………          Quốc tịch gốc: ………………….

Nationality at present                                                           Nationality at birth

6. Hộ chiếu /giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp

   Foreign Passport/Permanent Residence Document          

Số: ………………………………………………         Giá trị đến:……/……/………

No:                                                                                       Date of expiry (D, M, Y)    

   Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………….

     Issuing Authority

7. Nghề nghiệp: ……………………….………………………………………………….

   Occupation

8. Địa chỉ thường trú hiện nay: ………………………………………………………………. ………..

Permanent residence address at present

……….…………………………………………………       Điện thoại …………………….

                                                                                                           Telephone number

9. Địa chỉ ở Việt Nam

   Address in Viet Nam

   a.Địa chỉ thường trú trước khi ra nước ngoài (nếu có)

Permanent residence address before residing abroad (if any)

……………………………………………….………………………………………………….

   b.Địa chỉ dùng cho nhà chức trách liên hệ khi cần thiết……………………………….…..

 Contact address for Authorities as needed

……………………………………………..……..            Điện thoại ………………………..

                                                                                                Telephone number

10. Trẻ em (dưới 14 tuổi) đi cùng hộ chiếu/ giấy tờ thường trú (họ tên, giới tính,   ngày sinh)

     Accompanying Children (under 14 years old) included in the applicant’s Passport/ Permanent Residence Document traveling with (full name, sex, date of birth)

  1. …………………………….………………………………………………………………………..
  2. …………………………….………………………………………………………………………..

 

11. Giấy tờ qui định tại khoản 2 hoặc 3 Điều 4 Quy chế về miễn thị thực cho người

     Việt Nam định cư ở nước ngoài.

     Documents mentioned in the Article 4 (2) or Article 4 (3) of the Regulation on Visa Exemption for the Vietnamese resident abroad.

   …………………………….………………………………………………………………………..

     …………………………….………………………………………………………………………..

…………………………….………………………………………………………………………..

   …………………………….………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan nội dung khai trên là đúng và đầy đủ.

       I declare that the information I have given on this form is correct and complete

       to the best of my knowledge and belief.

…………., ngày……..tháng…..năm…..……

                                        Place and date (D, M, Y) of application
                                     Người đề nghị(ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                 Applicant’s signature and full name

 

 

 

 

 ————————————————————————————————————————-

     Ghi chú (1),(2)

     Notes on the marks (1), (2)

 

(1) Mỗi người khai 1 bản kèm theo hộ chiếu/ giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị như qui định của Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Each person fills one form enclosing with a valid foreign Passport/Permanent Residence Document in accordance with the Regulation on Visa Exemption for the Vietnamese resident abroad.

(2) Ảnh màu mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, dán 01 tấm ảnh vào tờ khai, 01 tấm ảnh rời.

Recent colored photo, directly facing the camera, without hat or dark glasses (stick 01 photo on the Application Form and enclose 01 photo separately).

 

Xem thêm Dịch vụ visa, dịch vụ giấy phép lao động, hợp pháp hóa lãnh sự

 

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *