Home Văn bản pháp luật Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn văn Quyết định 135/2007/QĐ-TTg và Qui chế miễn thị thực

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 135/2007/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về miễn thị thực
cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
_______
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 
Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000;
 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2007.
 
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
 
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Xem thêm dịch vụ visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *