Trung tâm Văn hóa Quận 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

Theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015 của UBND Quận 7, về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 7. Bài viết này sẽ nói rõ nhiệm vụ, chức năng và tiếng Anh (tên giao dịch) của Trung tâm văn hóa quận 7 là gì.

Xem thêm:

Nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa Quận 7 ?

Trung tâm văn hóa quận 7 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chức năng của Trung tâm văn hóa quận 7

  • Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Uỷ ban nhân dân Quận 7.
  • Tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và giải trí của nhân dân địa phương.
  • Tuyên truyền – cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
  • Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin cơ sở.
  • Tổ chức các dịch vụ công về Văn hóa, Thông tin.

trung tâm văn hóa quận 7 tiếng anh là gì

Trung tâm Văn hóa Quận 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

  • Tên giao dịch đối ngoại: Trung tâm Văn hóa Quận 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh (7 th Dictrict Cultural Center Hochiminh city).
  • Trụ sở đặt tại số 1521 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7.
  • Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy Trung tâm Văn hóa Quận 7 – Thành Phố Hồ Chí Minh  tiếng Anh là 7 th Dictrict Cultural Center Hochiminh city.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top