PNVT

QUY CHẾ Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Đây là quy chế – hay quy định quan trọng nhất và là kim chỉ nam nêu cụ thể và chi tiết về thủ tục miễn thị thực, đối tượng miễn thị thực…Xem thêm dịch vụ visa, gia hạn visa, giấy phép lao động… THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ …