PNVT

Dịch vụ miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều

Dựa vào Quy chế về miễn thị thực, thì giờ đây Việt Kiều (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) sẽ được cấp Miễn thị thự 5 năm. Giấy miễn thị thực 5 năm giúp Việt Kiều tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc cho mỗi …

Hình thức Giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực thường được cấp dán vào một trang của hộ chiếu, tuy nhiên cũng có những trường hợp cấp loại sổ, trường hợp này ít xảy ra. Giấy miễn thị thực gồm 02 loại theo mẫu dưới đây: 1.  Loại dán: là Giấy miễn thị thực được …

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Xem thêm Quy chế miễn thị thực, đối tượng miễn thị thực, dịch vụ visa CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 21/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2001   NGHỊ ĐỊNH …

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28-5-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28-5-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại …

QUY CHẾ Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Đây là quy chế – hay quy định quan trọng nhất và là kim chỉ nam nêu cụ thể và chi tiết về thủ tục miễn thị thực, đối tượng miễn thị thực…Xem thêm dịch vụ visa, gia hạn visa, giấy phép lao động… THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ …
EnglishVietnamUnknown